KAD  BRIĻĻU IEGĀDES  IZDEVUMUS SEDZ DARBA DEVĒJS?

Raksta apkopojuma autore: Dr.Linda Matisāne

Papildinājuma datums: 04.11.2011

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.343
Rīgā 2002.gada 6.augustā (prot. Nr.33 15.§)

 

Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju

 

Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 4.punktu

 

[..]

11. Darba devējs nodrošina nodarbinātajiem, kuri strādā ar displeju, obligātās veselības pārbaudes, to skaitā redzes pārbaudes, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:
11.1. pirms darba uzsākšanas ar displeju;
11.2. periodiskās pārbaudes;
11.3. ja nodarbinātais sūdzas par redzes traucējumiem, kurus varētu būt izraisījis darbs ar displeju.
12. Ja veselības pārbaudē konstatēts, ka nodarbinātajam nepieciešami darba pienākumu veikšanai piemēroti speciāli medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi (brilles), darba devējs nodrošina ar tiem attiecīgo nodarbināto.
13. Šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētās redzes pārbaudes izdevumus sedz darba devējs, bet 11.1. un 11.3.apakšpunktā minētās redzes pārbaudes izdevumus pēc savstarpējas vienošanās sedz darba devējs vai nodarbinātais, ja darba līgumā nav noteikts citādi.
14. Šo noteikumu 12.punktā minēto prasību izpildei nepieciešamos izdevumus (piemēram, briļļu lēcu un briļļu ietvaru iegāde, darba briļļu izgatavošana) sedz darba devējs. Darba devējs speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu) iegādes kārtību nosaka darba kārtības noteikumos vai darba koplīgumā. Pirms darba kārtības noteikumu sastādīšanas vai darba koplīguma slēgšanas darba devējs konsultējas ar nodarbinātajiem vai viņu uzticības personām un nodarbināto pārstāvjiem.

Ministru prezidents A.Bērziņš
Labklājības ministrs V.Jaksons

Informācijas avots: http://www.likumi.lv/doc.php?id=65157

 

Ko nozīmē normatīvajos aktos lietotais termins „Ja veselības pārbaudē konstatēts”?

 

Ja nodarbinātais vismaz 2 stundas dienā strādā ar datoru, tad obligātā veselības pārbaude viņam jāveic ne retāk kā 1 reizi 3 gadā (saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” 1. pielikuma 4.11. punktu). Uz veselības pārbaudi nosūta darba devējs, sagatavojot obligātās veselības pārbaudes karti (paraugu skatīt tālāk). Ja ārsts, veselības pārbaudes laikā secina, ka darbam pie datora nodarbinātajam nepieciešami darba pienākumu veikšanai piemēroti speciāli medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi (brilles), tad viņš par to veic atzīmi obligātās veselības pārbaudes kartes 12.punktā (piemēru skatīt kartes paraugā). Tikai šādi vai līdzīgi noformēta briļļu nepieciešamība, darba devējam ir jāapmaksā.

 

Spiediet šeit, lai lejuplādētu obligātās veselības pārbaudes kartes piemēru